டான் பிரவுன்

ஆரிஜின் ஆசிரியர்: டான் பிரவுன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $25.75
நரகம் ஆசிரியர்: டான் பிரவுன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $23.75
டாவின்சி கோட் ஆசிரியர்: டான் பிரவுன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $23.75
Origin ஆசிரியர்: டான் பிரவுன் பதிப்பகம்: Transworld Publishers $34.25