ர.கன்னிகா

பணப்பயிர் வரிசை தொகுதி -2 ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $6.5
பணப்பயிர் வரிசை தொகுதி -1 ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $6
பசுந்தீவனம் சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
ரோஜா சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
ஆமணக்கு ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
கொடுக்காய்ப்புளி சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.5
பெருநெல்லி சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
தென்னை ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.75
பூமி நம்ம சாமி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $6.5
கிராமத்துச் சமையல் ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $4.75
ஊடுபயிர் - எங்கெங்கு....? எப்படி எப்படி...? ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
வெற்றிகரமான விவசாய பண்ணையம் ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
முருங்கை சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.5
மல்லிகை சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $0.75
வாழை சாகுபடி ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.5
மண்ணின் மைந்தர்கள் ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $2.75
மண்வளம் பாதுகாப்பது எப்படி? ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.5
மா செடி முதல் விற்பனை வரை ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1.5
கோலியஸ் செடி முதல் விற்பனை வரை ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1
உரம் அறிவியல் தந்த வரம் ஆசிரியர்: ர.கன்னிகா பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை $1