பேராசிரியர் சே.கோச்சடை

ஓமியோபதி மருத்துவர் (செய்ய வேண்டியதும் செய்யக் கூடாததும்) ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் $2.75
ஓமியோபதி ஆலோசனை ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: செல்வி பதிப்பகம் $2.75
கருத்தியல் பற்றிய சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $7.5
கருத்தியல் பற்றிய சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: குமரன் புத்தக இல்லம் $5.25
பாலையெனும் படிவம்? (வஞ்சிக்கப்படும் வேளாண்மை) ஆசிரியர்: தேவீந்தர் சர்மாபேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $1.5
எட்வர்டு கிரெய்க்: தத்துவம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்) ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $5.75
கண்ணீரும் புகையும் ஆசிரியர்: பேராசிரியர் சே.கோச்சடை பதிப்பகம்: குமரன் புத்தக இல்லம் $3.25