பேர் லாகர் குவிஸ்டு

பாரபாஸ் ஆசிரியர்: பேர் லாகர் குவிஸ்டு பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $4.5
வணக்கத்துக்குரிய எலும்புத் துண்டுகள் ஆசிரியர்: பேர் லாகர் குவிஸ்டு பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் $6.5
அன்பு வழி ஆசிரியர்: பேர் லாகர் குவிஸ்டு பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $3.25