இலக்கியம் என்றல் என்ன? ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: ₹0
வள்ளலார் கூறும் வாழ்க்கை நெறி ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: ₹0
வள்ளலார் வாய்மொழி ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: ₹0
கம்பன் கண்ட தமிழகம் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹45
வள்ளுவர் வாழ்ந்த தமிழகம் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹45
தமிழர் கலை வீரம் மற்றும் நாகரீகம் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார்கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
பட்டினப்பாலை ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் ₹60
பத்துத் பாட்டும் பண்டைய தமிழரும் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் ₹65
மணிமேகலை காட்டும் மனிதவாழ்வு ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹65
எட்டுத்தொகையும் தமிழர் பண்பாடும் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் ₹75
பதினேன் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் ₹90
சிலப்பதிகாரத் தமிழகம் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் ₹105
சித்தர்கள் கண்ட விஞ்ஞானம் - தத்துவம் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹110
காலம்தோறும் நரசிங்கம் ஆசிரியர்: ஜடாயு பதிப்பகம்: ₹130
வள்ளலார் காட்டும் வழி ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹135
ஒப்பிலக்கியம் - இனவரைவியல் சமூகம் ஆசிரியர்: க.சீனிவாசன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹150
தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: தமிழ்க் குடிஅரசுப் பதிப்பகம் ₹150
ஆதியில் வந்த சொற்கள் ஆசிரியர்: சிவராஜ் பாரதி பதிப்பகம்: Notion Press ₹170
மணிமேகலை காட்டும் மனித வாழ்வு ஆசிரியர்: சாமி சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹180