ஜே.சி .குமரப்பா

நிலைத்தபொருளாதாரம் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $8.75
சத்திய சமய நெறி ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: காந்திய இலக்கியச் சங்கம் $2.75
ஏசுநாதர் போதனைகள் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் $1.5
டிராக்டர் சாணி போடுமா ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: தன்னறம் நூல்வெளி $4.5
குமரப்பாவிடம் கேட்போம் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5