வே. மீனாட்சி சுந்திரம்

இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு (மார்க்சியப் பார்வை) ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
மெரினா கூட்டுணர்வும் தமிழக அரசியலும் ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: புலம் $6.5
தங்கம் வரமா? சாபமா? ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $1.5
இந்திய மூலதனம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $4.5