வே.வினோபா

கல்வியில் வேண்டும் புரட்சி ஆசிரியர்: வே.வினோபா பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $1.75
தமிழ் எண்கணித வரலாறு ஆசிரியர்: வே.வினோபா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $4.75