ஈரோடு கதிர்

கிளையிலிருந்து வேர் வரை ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $7.5
பெயரிடப்படாத புத்தகம் ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $5.75
அண்ணல் தமிழ் ஆசிரியர்: மீராஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $3
கிளையிலிருந்து வேர் வரை ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $6.5
பெயரிடப்படாத புத்தகம் ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $4.75
உறவெனும் திரைக்கதை ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: சூரியன் பதிப்பகம் $5.5
வேட்கையோடு விளையாடு ஆசிரியர்: ஈரோடு கதிர் பதிப்பகம்: Six Plus One Training Academy $6.5