சி.இளங்கோ

தமிழகத்தில் சாதியும் இந்துத்துவமும் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹100
தமிழகத் தொல்லியல் ஆய்வுகள் கீழடி வரை... ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹100
சாதியப் பண்பாட்டில் குலங்களும் கோத்திரங்களும் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹100
தமிழகத் தொல்லியல் ஆய்வுகள் கீழடி வரை... ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹100
2000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலம் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹140
மநு தர்மத்திற்கு எதிரான முற்போக்குத் தமிழ் மரபு ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹60
பழமொழித் தொகுப்புகள் : 1842-2000 ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹40
தமிழ்ச் சமூகவியல் ஆய்வுகள் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹80
இராஜராஜ சோழனின் காந்தளூர்ச் சாலைப் போர் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹80
தொல் தமிழர் வரலாறும் பண்பாட்டு ஆய்வுகளும் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹120
தமிழகத்தில் வேதக் கல்வி வரலாறு ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹160
மார்க்ஸ் - எங்கல்ஸ் மேற்கோள்கள் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹40
மார்க்ஸ் – எங்கெல்ஸ் மேற்கோள்கள் ஆசிரியர்: சி.இளங்கோ பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் ₹40