என்.ஸ்ரீநிவாசன்

அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் புவி,காற்று,தண்ணீர் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹70
நம்ப முடியாத உண்மைகள்-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹200
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் மனிதன் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹60
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் ஊர்வன ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹70
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் நீர் வாழ்வன ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹70
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் நிலம் வாழ்வன ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹70
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் புவி,காற்று,தண்ணீர் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹50
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் தாவரங்கள் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹55
அறிவியல் உலகம் ஓர் அறிமுகம் பறவைகள் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹70
அனைவருக்கும் அறிவியல் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹80
அரண்மனை ரகசியங்கள்-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
அறிவியல் சிந்தனையாளர் ஆர்க்கிமிடிஸ் ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹55
அவர்கள் செய்த விந்தைகள்-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
கம்பயூட்டர் நூறு ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹0
நம்மவர் செய்த விந்தைகள்-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
நீருலகிலே!-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
பாலூட்டிகள் வரிசையிலே!-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
தமிழ் வளர்த்த பெருமக்கள்-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
தாவர உலகிலே-100 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹180
உடலியல் கலைக் களஞ்சியம்-1 ஆசிரியர்: என்.ஸ்ரீநிவாசன் பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹80