மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள் ஆசிரியர்: குமார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
சந்திரகாந்தா துப்பறியும் நாவல் ஆசிரியர்: ஜே.ஆர். ரங்கராஜீ பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹200
அருள் நிறை ஆலயங்கள் ஆசிரியர்: முன்னூர் கோ.ரமேஷ் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹300
அர்த்தமுள்ள ரஜினிஷ் ஆசிரியர்: குமார் பதிப்பகம்: ₹45
மருதம் ஆசிரியர்: குமார் பதிப்பகம்: ₹80
ஓய்வு கால வாழ்க்கை ஆசிரியர்: குமார் பதிப்பகம்: ₹25
தாவர இலை ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: குமார் பதிப்பகம்: ₹375
நெஞ்சில் உறுதி வேண்டும் ஆசிரியர்: இரா.பெருமாள் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹75
I.A.S. ஆவது எப்படி ஆசிரியர்: இரா.பெருமாள் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹90
அன்னம்மாவின் சொத்து ஆசிரியர்: ப.முருகானந்தம் பதிப்பகம்: பழனியப்பா பிரதர்ஸ் ₹80
சமூக நிறங்கள் நிஜங்கள் ஆசிரியர்: இரா.பெருமாள் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹50