ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன்

டாம் சாயரின் சாகங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $1
அமிழ்தினும் இனிய அறிவூட்டும் சிறந்த கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
அமிழ்தினும் இனிய அறிவூட்டும் சிறந்த கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.75
எந்த நாளும் இனிய நாளே! ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
பாம்பாட்டிச் சித்தர் தத்துவம் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $7.75
நைடதம் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $9.5
தெரியாதவைகளைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $1.75
பீர்பாலின் நகைச்சுவைக் கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $1.5
திருவாசகத் தேனமுது ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $2.5
இளமை, புதுமை, இனிமை கவிதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $1
தசாவதாரம் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் $7
வேடிக்கை விநோத விகடக் கதைகள் சன்மார்க்கமணி ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் $1
வியாசர் விருந்து மகாபாரதம் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $3.25
பொன்மழை (தமிழ்ப்பாடல்) ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $1
திருவருட்பா என்னும் தேன் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $2.25
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $3.25
வள்ளலார் காட்டிய ஒளி நெறி ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $2.5
ஸ்வாமி இராமதீர்த்தரின் வேதாந்தக் கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $2
அருள்மிகு திருத்தலங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $2.75
திருவருள் ஓங்கும் திவ்விய (முருகன்) ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் $2.25