ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை

ஆற்றங்கரையினிலே ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹125
தமிழர் வீரம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹70
சிலப்பதிகாரக் கதை ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹25
கடற்கரையிலே ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹40
தமிழ் இன்பம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹140
அலையும் கலையும் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹60
தமிழ் விருந்து ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹100
வழி வழி வள்ளுவர் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹35
தமிழகப் பெண்மணிகள் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹60
இராபர்ட் கால்டுவெல் வரலாறு ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
தமிழகம் ஊரும் பேரும் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹140
தமிழர் வீரம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹55
தமிழகம் ஊரும் பேரும் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் ₹180
வேலும் வில்லும் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பழனியப்பா பிரதர்ஸ் ₹20
கால்டுவெல் ஐயர் சரிதம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹25
தமிழர் வீரம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹30
தமிழ் விருந்து ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹50
தமிழின்பம் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹70
தமிழ் நாட்டுப் பட்டினங்கள் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹0
வீரமா நகர் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹30