க.சீ. சிவகுமார்

உப்புக்கடலைக் குடிக்கும் பூனை ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் $10.75
கன்னிவாடி ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
உயிர் எழுத்து (மார்ச்-2017) ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: உயிர் எழுத்து பதிப்பகம் $1.5
ஆதிமங்களத்து விசேஷங்கள் ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $2.25
என்றும் நன்மைகள் ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $4.5
உப்புக்கடலைக் குடிக்கும் பூனை ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் $8.75
ஆதிமங்கலத்து விசேஷங்கள் ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $2.25
க.சீ.சிவகுமார் குறுநாவல்கள் ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $16.5