சுந்தரபுத்தன்

அழகின் வரைபடங்கள் ஆசிரியர்: சுந்தரபுத்தன் பதிப்பகம்: தமிழ்வெளி $4.5
கற்பனை கடிதங்கள் ஆசிரியர்: சுந்தரபுத்தன் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் $0
நவீன தூரிகை ஆசிரியர்: சுந்தரபுத்தன் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.25
மக்கள் தலைவர் காமராசர் ஆசிரியர்: சுந்தரபுத்தன் பதிப்பகம்: $4.75
தலைமுறை ஆசிரியர்: சுந்தரபுத்தன் பதிப்பகம்: $1.75