வான்முகிலன்

அந்தோனியோ கிராம்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறைக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $25.75
ஆளும் வர்க்கமாக அறிவு ஜீவிகள் ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $1.5
பின்நவீனத்துவம் ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $1.75
பௌத்தத்தின் சமூக தத்துவமும் சமத்துவமின்மைப் பிரச்சனையும் ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $1
கற்பனை செய்யப்பட்ட சமயச் சமூகங்களா? ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $1.5
கறுப்பு அடிமைகளின் கதை ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $12
ஜே . வி . ஸ்டாலின் படைப்புகள் தொகுதி-6 ஆசிரியர்: வான்முகிலன் பதிப்பகம்: அலைகள் வெளியீட்டகம் $19