தேவிபாரதி

நடராஜ் மகராஜ் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
கறுப்பு வெள்ளைக் கடவுள் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
அற்ற குளத்து அற்புத மீன்கள் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
புழுதிக்குள் சில சித்திரங்கள் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹50
கறுப்பு வெள்ளைக்  கடவுள் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
நட்ராஜ் மகராஜ் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
நிழலின் தனிமை ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
வீடென்ப . . . ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹160
பிறகொரு இரவு ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹95
சொல்லில் அடங்காத வாழ்க்கை ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
பலி ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: லிபி பதிப்பகம் ₹75
பிறகொரு இரவு ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹160
நீர்வழிப்படூஉம் ஆசிரியர்: தேவிபாரதி பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹250