ப.சிதம்பரம்

உண்மையை உரக்கச் சொல்வேன் (அதிகாரமும் பொறுப்புணர்வும்) ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
வாய்மையே வெல்லும் - என் மாற்றுப் பார்வை ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
அச்சமில்லை அச்சமில்லை ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
கண்ணுறங்காக் காவல் ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300