அ. மங்கை

கெவின் பாஸ்மோர் :பாசிசம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்) ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $5.25
அடையாள மீட்பு காலனிய ஓர்மை அகற்றல் ஆப்பிரிக்க இலக்கிய மொழி அரசியல் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $7.75
ராபர்ட் ஜே.சி.யங் :பின்காலனியம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்) ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $5.75
மட்டுநகர் கண்ணகைகள் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $4.5
பெயல் மணக்கும்பொழுது ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: $5.75
பெண்ணிய அரசியல் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $1
எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $0.5