அ. மங்கை

கெவின் பாஸ்மோர் :பாசிசம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்) ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹120
ராபர்ட் ஜே.சி.யங் :பின்காலனியம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்) ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹130
மட்டுநகர் கண்ணகைகள் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹100
பெயல் மணக்கும்பொழுது ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: ₹130
பெண்ணிய அரசியல் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹25
எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹10