அ. மங்கை

கெவின் பாஸ்மோர் :பாசிசம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்)
₹120 $5.25 (5% OFF)
அடையாள மீட்பு காலனிய ஓர்மை அகற்றல் ஆப்பிரிக்க இலக்கிய மொழி அரசியல்
$7.75
ராபர்ட் ஜே.சி.யங் :பின்காலனியம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்)
₹130 $5.75 (5% OFF)
மட்டுநகர் கண்ணகைகள்
₹100 $4.5 (5% OFF)
பெயல் மணக்கும்பொழுது
₹130 $5.75 (5% OFF)
பெண்ணிய அரசியல்
$1
எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே
$0.5