அ. மங்கை

கெவின் பாஸ்மோர் :பாசிசம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்)
₹120 ₹108 (10% OFF)
ராபர்ட் ஜே.சி.யங் :பின்காலனியம் (மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்)
₹130 ₹117 (10% OFF)
மட்டுநகர் கண்ணகைகள்
₹100 ₹90 (10% OFF)
பெயல் மணக்கும்பொழுது
₹130 ₹117 (10% OFF)
பெண்ணிய அரசியல்
₹25 ₹23 (10% OFF)
எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே
₹10 ₹9 (10% OFF)