தமிழ் மதுரா

ஓகே...என் கள்வனின் மடியில்... ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹110
சித்ராங்கதா ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹250
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹150
அத்தை மகனே, என் அத்தானே ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹150
நிலவு ஒரு பெண்ணாகி ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹180
மனதிற்குள் எப்போது புகுந்திட்டாய் ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹70
காதல் வரம் ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹110
யாரோ இவன் என் காதலன் ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
கடவுள் அமைத்த மேடை ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: திருமகள் நிலையம் ₹160
கடவுள் அமைத்த மேடை ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹160
இதயம் ஒரு கண்ணாடி ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: மூவர் நிலையம் ₹140
உள்ளம் குழையுதடி கிளியே ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹135
என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: மூவர் நிலையம் ₹0
இனி எந்தன் உயிரும் உனதே ஆசிரியர்: தமிழ் மதுரா பதிப்பகம்: திருமகள் நிலையம் ₹115