மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ

அல்ஹிஸ்னுல் ஹஸீன் என்னும் துஆக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹120
ஹஜ்ஜின் சட்டங்கள் ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹35
ஸலவாத்தின் சிறப்பு ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹0