பேரா.செ.வை.சண்முகம்

இலக்கண உருவாக்கம் ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹150
இலக்கண உருவாக்கம் ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹150
யாப்பும் நோக்கும் ( தொல்காப்பியரின் இலக்கியக்கோட்பாடுகள்) ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் ₹75
எழுத்திலக்கணக் கோட்பாடு ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹70
கவிதை மொழி ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹225
அறிவியல் நோக்கில் மொழி ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ₹45
சொல்லிலக்கணக் கோட்பாடு தொல்காப்பியம்-முதல் பகுதி ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ₹70
தொல்காப்பியத் தொடரியல் ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ₹120
இக்கால எழுத்துத் தமிழ் ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: குமரன் புத்தக இல்லம் ₹0
பொருளிலக்கணக் கோட்பாடு தொல்காப்பியம் தொகுதி-2 (யாப்பும் நோக்கும்) ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் ₹80
பொருளிலக்கணக் கோட்பாடு தொல்காப்பியம் உள்ளுறை தொகுதி-3 ஆசிரியர்: பேரா.செ.வை.சண்முகம் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் ₹150