ஞா. ஸ்டீபன்

தொல்காப்பியமும் இனவரைவியல் கவிதையியலும் ஆசிரியர்: ஞா. ஸ்டீபன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹50
அமைப்பியல் கோட்பாடும் ஆய்வுகளும் ஆசிரியர்: ஞா. ஸ்டீபன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹85
தமிழ்ச் சமூகத்தில் வாய்மொழிக் கதைகள் ஆசிரியர்: ஞா. ஸ்டீபன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹135
இலக்கிய இனவரைவியல் ஆசிரியர்: ஞா. ஸ்டீபன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹130