பெ. மாடசாமி

காக்கியின் டைரி ஆசிரியர்: பெ. மாடசாமி பதிப்பகம்: நேசம் பதிப்பகம் ₹200
காக்கியின் கதிர்வீச்சு ஆசிரியர்: பெ. மாடசாமி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140