ஆயிஷா.K

மதிமுகம் கண்டேனடி ஆசிரியர்: ஆயிஷா.K பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹300
பூ மகளே நீயே என் தேவதை! ஆசிரியர்: ஆயிஷா.K பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹270
சொந்தமென்னும் சோலைக்குள்ளே...! ஆசிரியர்: ஆயிஷா.K பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹150
எந்தன் ஜீவன் நீயடி! ஆசிரியர்: ஆயிஷா.K பதிப்பகம்: வைகை பதிப்பகம் ₹0