கவித்தாசபாபதி

இவர்களால் சிலிர்க்கும் இயற்கை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
தன்னை தானே வரையும் தூரிகை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹100
ஒரு நதி நீந்துகிறது ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: ஓவியா பதிப்பகம் ₹100