கே.என்.செந்தில்

அகாலம் ஆசிரியர்: கே.என்.செந்தில் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
நானும் என் எழுத்தும் ஆசிரியர்: கே.என்.செந்தில் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
விழித்திருப்பவனின் கனவு ஆசிரியர்: கே.என்.செந்தில் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹130
அரூப நெருப்பு ஆசிரியர்: கே.என்.செந்தில் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹135
இரவுக் காட்சி ஆசிரியர்: கே.என்.செந்தில் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹90