ச வே சுப்பிரமணியன்

Papers on Tamil Students ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்வி. முருகன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $0
மாணவர் தமிழ் அகராதி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
சங்க இலக்கியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
பன்னிரு திருமுறை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
கம்பராமாயணம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
தமிழ்ச்செவ்வியல் நூல்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $0
திருக்குறள் (கையடக்கம்) ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் $0.5
மனமும் உயிரும் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
மனிதம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
இலக்கிய நினைவுகள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
நல்வாழ்க்கை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
வீர சோழியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
தொல்காப்பியம் கூறும் உள்ளுறையும் இறைச்சியும் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
கானல் வரி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $1.5
தொன்னூல் விளக்கம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1.5
தமிழோசை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2.25
Heritage of the Tamils - Education and Vocation ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்வே.இரா.மாதவன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $2.25
A Tamil Reader Vol.1 and vol.2 ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $3
எண்பத்திரண்டில் தமிழ் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன்ந.கடிகாசலம்முனைவர் அன்னிதாமசு பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $4