ச வே சுப்பிரமணியன்

பதினென் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $18.25
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $6.5
தமிழ் இலக்கண நூல்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $28
இலக்கணத்தொகை-யாப்பு-பாட்டியல் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் $13
சிவஞான மாபாடியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $8.75
சங்க இலக்கியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $59.5
தொல்காப்பியம் முழு தொகுதி ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $108.25
சங்க இலக்கியத்தில் மருதப் பாடல்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $4.75
சிலப்பதிகாரம் முழு தொகுப்பு ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $61
இலக்கணத்தொகை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $13
பதினெண் கீழ்க் கணக்கு நூல்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $13
திராவிட மொழி இலக்கியங்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: $8.75
தமிழ் நிகண்டுகள் (தொகுதி-1) ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $32.75
தமிழ் நிகண்டுகள் (தொகுதி - 2) ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் $31.75
திராவிட மொழி இலக்கியங்கள் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $8.75
நெல்லை மாவட்டம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $4.5
நெல்லை மாவட்டத் தமிழாளர் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $4.5
தமிழோசை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2.25
மனமும் உயிரும் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1
நல்வாழ்க்கை ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1