டாக்டர் தமிழண்ணல்

ஆய்வியல் அறிமுகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹250
யாப்பருங்கலக்காரிகை - புதிய முறை எளியவுரை ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹200
புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹200
ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹180
சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கியக் கொள்கைகள் பாகம் -1 ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹300
ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹110
தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் தொகுதி 2 ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹100
தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹180
ஆய்வியல் அறிமுகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹200
சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கிய வகை ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹100
தமிழர் சமயமும் சமஸ்கிருதமும் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹150
தொல்லியல் துறைஞர் இரா.நாகசாமியின் பழுதடைந்த கண்ணாடியும் பார்வைக் கோளாறுகளும் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: தமிழ்ப்பேராயம் ₹100
ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹160
தண்டியலங்காரம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹70
யாப்பருங்கலக்காரிகை ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹100
தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் தொகுதி-2 ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹55
சங்க மரபு ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: ₹200
நம்பியகப் பொருள் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹200
தமிழ்தவம் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: ₹20
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள் ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹40