மயூரா ரத்தினசாமி

நெடுஞ்சாலையைக் கடக்கும் நத்தை ஆசிரியர்: மயூரா ரத்தினசாமி பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹40
மூன்றாவது துளுக்கு ஆசிரியர்: மயூரா ரத்தினசாமி பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹130