எடையூர் சிவமதி

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹25
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னத பொன்மொழிகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
பொது அறிவு வினா விடை (OBJECTIVE TYPE) ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதித.வெ. பழனிகுமார் பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
மாணவர்களுக்கான கட்டுரைகளும் கடிதங்களும் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
உத்தமர்கள் சொன்ன உன்னதபொன்மொழிகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: ₹30
வளமுடன் வழ 108 மந்திரங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் ₹30
108 வகை சமையல்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம் ₹30
வேடிக்கை விடுகதைகளும் விந்தை பதில்களும் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
உடல் நலம் காக்கும் உன்னத தகவல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
அதிசய கடல்வாழ் உயிரினங்கள் குறித்த பொது அறிவுத் தகவல்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
அருள் தரும் அம்பாள் ஆலயங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
சித்தி அளிக்கும் சிவ ஆலயங்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
விநாயகர் வழிபாடு மந்திரங்களும் தொதிரங்களும் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
அப்பாஜி கதைகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் ₹30
கிருஷ்ணதேவராயரும் அப்பாஜியும் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் ₹30
சிறுவர்களுக்கான முனிவர் கதைகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் ₹30
பாட்டி சொன்ன வீட்டு வைத்தியம் 1000 ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: ₹35
மாணவர்களுக்கான பயனுள்ள தகவல்கள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹35
1666 பொது அறிவு வினாடி-வினா ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40