மணவை முஸ்தபா

சிறுவர் கலைக்களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹400
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹400
மருத்துவ களஞ்சிய பேரகராதி ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: நியூ புக் லேண்ட் ₹395
அறிவியல் தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: ₹215
மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: ₹150
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹225
செம்மொழி உள்ளும் புறமும் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
அறிவியல் நோக்கில் கம்பர் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹35
காலம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹100