சார்லஸ் டார்வின்

பீகிள் கடற்பயணம் ஆசிரியர்: சார்லஸ் டார்வின் பதிப்பகம்: அகல் $24
சார்லஸ் டார்வின் சுயசரிதம் ஆசிரியர்: சார்லஸ் டார்வின் பதிப்பகம்: அகல் $2.25
இயற்கையின் தேர்வின் வழியாக உயிரினங்களின் தோற்றம் ஆசிரியர்: சார்லஸ் டார்வின் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் $4.5
சார்லஸ் டார்வின் ஆசிரியர்: சார்லஸ் டார்வின் பதிப்பகம்: தாமரை நூலகம் $0