எம்.கோபாலகிருஷ்ணன்

வால்வெள்ளி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
ஒரு கூடைத் தாழம்பூ ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
சக்தி யோகம் ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
மனைமாட்சி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $25