இரா.பகுத்தறிவு

நூற்றாண்டில் திராவிடன் (தமிழ் இதழியல் மரபில் சமூக மாற்றுச் சிந்தனைகள்) ஆசிரியர்: இரா.பகுத்தறிவு பதிப்பகம்: முரண்களரி படைப்பகம் $3.75