டாக்டர் க.வெங்கடேசன்

சுதந்திர இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $21.5
இந்திய அரசியலமைப்பு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $18.25
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் நிர்வாகம் ஆளுகை ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $19.5
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $14
இந்தியப் பொது நிர்வாகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $22.5
சமூகவியல் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $18
நவீனகால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $10.75
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $53.75
இடைக்கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $13
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $20.5
இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $17.25
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $28
உலக அரங்கில் இந்தியா ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $14
அக்பர் வாழ்க்கை வரலாறும் சாதனைகளும் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் $8.75