டாக்டர் க.வெங்கடேசன்

சுதந்திர இந்திய வரலாறு
$21.5
இந்திய அரசியலமைப்பு
$18.25
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் நிர்வாகம் ஆளுகை
$19.5
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு
$14
இந்தியப் பொது நிர்வாகம்
$22.5
சமூகவியல்
$18
நவீனகால இந்திய வரலாறு
$10.75
தமிழ்நாடு வரலாறும் பண்பாடும் நான்கு தொகுதிகள்
$53.75
இடைக்கால இந்திய வரலாறு
$13
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு
$20.5
இந்திய தேசிய இயக்க வரலாறு
$17.25
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு
$28
உலக அரங்கில் இந்தியா
$14
அக்பர் வாழ்க்கை வரலாறும் சாதனைகளும்
$8.75