இதழாளர் அய்கோ

மோடி கறுத்த பொருளாதாரத்தின் வெளுத்த முகம்
$5.25
பெண்ணுக்கென்ன கொடுமை
$4
கல்வி சில கேள்வி
$4
உயிர் காக்கும் சித்த மருத்துவம்
$13