சு.வேணுகோபால்

திசையெல்லாம் நெருஞ்சி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
வெண்ணிலை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹250
கார்காலம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
ஆட்டம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
நுண்வெளி கிரகணங்கள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹400
தாயுமானவள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
நிலம் எனும் நல்லாள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
கூந்தப்பனை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: ₹50
ஒரு துளி துயரம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
களவு போகும் புரவிகள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: ₹130
பூமிக்குள் ஓடுகிறது நதி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
நீதி அரசரின் மனதில் மலர்ந்த மலர்கள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: ₹120
களவு போகும் புரவிகள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
பால்கனிகள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
வலசை ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹180