சுபா

இமயகுருவுடன் ஓர் இதயப்பயணம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹220
ரகசிய விதிகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: சூரியன் பதிப்பகம் ₹200
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 7 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹240
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 8 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹190
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 9 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹180
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 10 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹180
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 6 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹240
குற்றம் புரிந்தவர் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹225
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 1 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹200
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 2 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹140
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 3 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹250
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 4 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹235
சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜயந்தி - தொகுப்பு 5 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹210
சிரிக்கும் பெண்ணே ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் ₹80
துடிக்கும் இதயம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் ₹70
சின்னச் சின்னக் கனவுகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹75
சுபா சிறுகதைகள் தொகுதி - 1 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹300
சுபா சிறுகதைகள் தொகுதி - 2 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹330
சுபா சிறுகதைகள் தொகுதி - 3 ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹300
ஒளிவதற்கு ஓர் இடம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹72