சுபா

ரகசிய விதிகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: சூரியன் பதிப்பகம் $8.75
நீரில் மிதக்கும் நிலா ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் $2.75
குற்றம் புரிந்தவர் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $9.75
பூமிக்குப் புதியவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் $4.5
வெற்றிப்பாதை ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் $3.5
மறக்காத நெஞ்சம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அருணோதயம் $3
யாரோ இவர் யாரோ? ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: தேவி வெளியீடு $4
அன்பு முகம் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: $3.5
மேனியெல்லாம் சிறகுகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
தீர்ப்பு நாள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $1.75
ஜெயித்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $1.5
அன்புராஜாவும் காற்றுக் குதிரையும் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $3
கறுப்புச் செய்தி ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $4.5
குற்றம் புரிந்தவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $3.75
உலகை வென்றவன் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $3
காற்றோடு சில காலடிச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $3
நெஞ்சினிலே ஒரு நேசத்தீ ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $4
நீயுமா? ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $2.25
குறுக்குப் பாதை ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $3.25
பாரதியின் நைட்டிங்கேல் ஆசிரியர்: சுபா பதிப்பகம்: அறிவாலயம் $4.5