அழகான 10 மாதங்கள் ஆசிரியர்: அகில் பதிப்பகம்: மதி பப்ளிகேசன் ₹120
நெஞ்சமதில் நீயடி ஆசிரியர்: வாணிப்ரியா பதிப்பகம்: சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹130
கண்மணியே காதல் என்பது... ஆசிரியர்: வாணிப்ரியா பதிப்பகம்: சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹85
நந்தனார் ஆசிரியர்: மணி .சம்பந்தன் பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் ₹30