தன்னை தானே வரையும் தூரிகை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹100
ஒரு நதி நீந்துகிறது ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: ஓவியா பதிப்பகம் ₹100
தேவர் திருமகனாரின் வீர உரைகள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ் .கே.பவானி இராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹300
பாரத ஜோதி ஸ்ரீ திலக மகரிஷியின் ஜீவிய வரலாறு ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹70
இவர்களால் சிலிர்க்கும் இயற்கை ஆசிரியர்: கவித்தாசபாபதி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
வ.வு.சி தற்சரித்திரம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹60
மெய்யறம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹25
மெய்யறிவு ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
ஜேம்ஸ் ஆலனின் - மனம் போல் வாழ்வு ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
வளையாத நெஞ்சன் வ.வு.சி ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹30
அரசியல் பெருஞ்சொல் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹30
கடவுள் ஒருவரே ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹70
எனது மதுரை நினைவுகள் ஆசிரியர்: மனோகர் தேவதாஸ் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹230
மெய்யறிவு மெய்யறம் (மூலமும் உரையும் ) ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
ஜேம்ஸ் ஆலனின் வலிமைக்கு மார்க்கம் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
திருக்குறள் வ.உ.சி.உரை ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹75
வளையாத நெஞ்சன் வ.உ.சி. ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
அரசியல் பெருஞ்சொல் ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
திருக்குறள் உரை ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹270
வ.உ.சி.தற்சரித்திரம் (சுயசரிதை) ஆசிரியர்: வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50