எஸ். தேவதாஸ்

வழி மாறிய விழிகள் ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் $1.5
சூரிய நடனம் ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: $5.25
மறு பரிசீலனை ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: $1.5
மூன்றாவது விழியின் இரண்டாவது பார்வை ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: $2.75
விஜயநகர பேரரசு ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: புது எழுத்து $2.25
போராட்டத்தில் ஒரு புள்ளி மான் ஆசிரியர்: எஸ். தேவதாஸ் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் $1.75