அ. முத்துலிங்கம்

அமெரிக்கக்காரி ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
குதிரைக்காரன் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
பிள்ளை கடத்தல்காரன் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹195
குதிரைக்காரன் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
ஐயாவின் கணக்கு புத்தகம் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹175
அமெரிக்கக்காரி ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
பூமியின் பாதி வயது ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹160
வியத்தலும் இலமே ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: ₹125
தமிழ் மொழிக்கு ஒரு நாடில்லை ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: ₹120
அங்கே இப்ப என்னநேரம் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: ₹180
உண்மை கலந்த நாட்குறிப்புகள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹270
அ முத்துலிங்கம் கதைகள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
கடிகாரம் அமைதியாக எண்ணிக் கொண்டிருந்தது ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: ₹85
அமெரிக்க உளவாளி ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹285
அ. முத்துலிங்கத்தின் மூன்று உலகங்கள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹90
அக்கா ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹90
கடிகாரம் அமைதியாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹85
ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹225
நாடற்றவன் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹225
ஆட்டுப்பால் புட்டு ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் ₹70